Nenasilno.ba
default-logo

Opšti ciljevi

Podržati i povećati učešće mladih žena i muškaraca u aktivnostima koje imaju za cilj spriječavanje nasilnog ekstremizma tako što će dati prioritet značajnim mehanizmima angažovanja na lokalnom i nacionalnom nivou, kako je navedeno u rezolucijama UN 2178 i 2250; i pružiti fizički, socijalno i emocionalno sigurno i podsticajno okruženje za učešće mladih žena i muškaraca u spriječavanju nasilnog ekstremizma.

Ciljevi projekta

– Identifikovanje postojećih i kreiranje novih alata i mehanizama koje mladi mogu koristiti kako bi sprečili radikalizaciju (posebno u društvenim medijima)

– Podsticati pozitivne zakonske promjene u Zakonu o udruženjima i fondacijama kroz aktivizam mladih u Bosni i Hercegovini i saradnju mladih u oba BiH entiteta,

– Povećati nivo razmjene znanja između omladinskih aktivista u mreži / koalicije i njihovih kapaciteta za zagovaranje, lobiranje i samostalan rad na prevenciji radikalizacije mladih,

– Podići svijest građana, pogotovo mladih, o rizicima radikalizacije i njihovoj ulozi u prevenciji.

Rezultati projekta

1. Prijedlog izmjena u nacionalnim zakonima koji regulišu govor mržnje na mreži i u socijalnim medijima koji je izrađen i upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje

2. Uspostavljen nacionalni mehanizam za nadgledanje i izveštavanje govora mržnje na društvenim mrežama

3. Predložene izmjene Zakona o udruženjima i fondacijama u BiH kako bi se zabranila zakonska mogućnost registracije radikalnih i pro-fašističkih organizacija koje djeluju u BiH kao rezultat povećanog aktivizma 30 mladih iz 10 omladinskih OCD i 2 omladinska savjeta i upućeno Savjetu Ministarstva BiH na usvajanje

4. Istraživanje o mladima i njihovim razlozima za pridruživanje radikalnim pokretima koji su sprovedeni i objavljeni

5. Online veb platforma sa alatima i informacijama o polarizaciji i radikalizaciji koje su uspostavile i koristile omladinske NVO, kreatori politike i opšta javnost

6. Podignuta svijest o radikalizaciji mladih u Bosni i Hercegovini i omladinskim organizacijama koje su prepoznate kao relevantni partneri lokalnim i međunarodnim institucijama koje se bave pitanjima ljudske sigurnosti, radikalizma i nasilnog ekstremizma