Nenasilno.ba
default-logo

PRONI Centar za omladinski razvoj sa sjedištem u Brčko Distriktu, osnovan je 1998. godine sa posebnim mandatom za obavljanje obrazovnih radova na polju socijalnog rada sa i za mlade ljude i djecu i doprinošenje prevazilaženju postojećih socijalnih barijera. PRONI Centar za omladinski razvoj je dokazao stručnost i iskustvo u pružanju obuka u omladinskom radu, razvoju mladih i ublažavanju sukoba. Ima dobro razvijenu mrežu od preko 90 volontera i sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama širom zemlje i regiona zapadnog Balkana.

Od svog osnivanja 1998. godine, PRONI Centar za omladinski razvoj ima programski fokus na izgradnji mira kroz intenzivan program izgradnje kapaciteta za omladinske radnike. Etnički mješovito osoblje PRONI Centra ima izrazito iskustvo u mirovnom radu sa mladima, procesom medijacije i pomirenja. PRONI centar je bio partner u dva projekta podržanog od strane USAID-a u saradnji sa organizacijom Youth Build International, Futurama za izgradnju mladih u Distriktu Brčko i Mladim korpusom za zaštitu životne sredine. PRONI Centar za omladinski razvoj trenutno sprovodi kampanju pod nazivom “Peer to Peer: Facebook Global Digital Challenge (P2P) Spring 2017” i mi smo jedina omladinska grupa iz Bosne i Hercegovine koja učestvuje u ovoj globalnoj aktivnosti gdje se grupa mladih suprostavlja radikalnom ekstremizmu među mladima u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Građani protiv terorizma”. Rezultati ove kampanje koji su dostigli više od 350000 ljudi u Bosni i Hercegovini, predstavljeni su na samitu u Beču o borbi protiv nasilnog ekstremizma i ova kampanja je uključena u Priručnik o dobrim praksama u Vijeću Evrope i predstavljena je u novembru na Malti na Evropskom simpozijumu.

Rad na izgradnji mira:

PRONI Centar za omladinski razvoj je jedna od prvih organizacija koja je započela rad na izgradnji mira u BiH koristeći obrazovanje i praksu omladinskog rada kao sredstvo. Od 1998. godine PRONI Centar (u to vrijeme poznat kao PRONI Institut za socijalno obrazovanje) započeo je edukativne programe za mlade koji dolaze iz različitih etničkih grupa i religija u BiH (Bošnjaci – muslimani i Srbi – pravoslavni hrišćani) sa ciljem obnove uništenih “mostova” i razbijanja predrasuda među mladima u BiH.

Ove edukativne i mirovne aktivnosti koje su započete u 1998. godini postavile su osnovu za sve buduće aktivnosti i rezultate PRONI Centra iz Brčkog.

PRONI Centar za omladinski razvoj je organizovao više od 100 edukativnih aktivnosti iz oblasti izgradnje mira, više od 200 interkulturnih razmjena u BiH i regionu i organizovao ili podržao više od 1000 radionica na kojima su lideri i učesnici radionica dolazili iz različitih etničkih grupa u BiH.

PRONI Centar  je dokazao da je multietnička koegzistencija i život moguć i postali su prvi omladinski NVO projekat koji kombinuje sva tri etniciteta u 2000. godini i od tada PRONI Brčko radi na promociji multietničkog pristupa u BiH.

Od 2011. godine PRONI Centar je u partnerstvu sa Youth Build International (USA) i Centrom za održivi razvoj (BiH) implementirao dva Youth Build programa u Brčko distriktu BiH koje podržava USAID kroz program za ublaživanje konflikta i pomirenje i program Youth Eco Leadership (Facebook stranica: Mladi Eko Lideri i Facebook stranica Mladi grade budućnost u Brčko Distriktu BiH ).

Ključno osoblje:

Jasmin Jašarević, službenik za zaštitu djece u PRONI Centru, nivo “A”, “B” i “B +” sertifikovani edukator i generalni direktor PRONI Centar za omladinski razvoj. Od 2006. godine radi na nacionalnoj komisiji za mlade BiH. On ima nekoliko sertifikata Treninga za trenere koji su fokusirani na edukaciju mladih radnika, sa fokusom na angažovanje mladih u aktivnosti za ublažavanje sukoba. Jasmin je bio direktor projekta u trajanju od 22 meseca, projekat finansiran od strane USAID-a: Eko liderski korpus mladih i bio je koordinator projekta u drugom projektu USAID-a: Mladi grade budućnost u Distriktu Brčko čitavih 6 mjeseci. Jasmin je trenutno angažovan kao dopisnik za razvoj omladinske politike u BiH u okviru programa Evropskog centra znanja za omladinsku politiku (EKCIP). Bio je prvi trener iz BiH koji je bio uključen u online listu trenera omladinskog centra SALTO-IOUTH Resource, a takođe je predsjednik Upravnog odbora Fondacije Anna Lindh – Mreže BiH i bivši član Izvršnog odbora američkog udruženje za azilante u Bosni i Hercegovini.